Zbierka listín OR

Súčasťou Obchodného registra Slovenskej republiky je aj spomínaná zbierka listín. Zbierku listín tvoria dokumenty, ktoré sú podnikatelia povinný sem ukladať. Patria sem spoločenské zmluvy, zakladateľské listiny, jednotlivé zmeny spoločenských zmlúv, vyhlásenie správcu vkladu, živnostenské oprávnenie, účtovné závierky atď. Po novom sa účtovné závierky už nebudú vkladať do zbierky listín, ale nahradí ju register účtovných závierok.

Do zbierky listín sa ukladá úplná účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky),postačí jedna kópia, pričom toto uloženie je bezplatné. Po uplynutí účtovného obdobia je konateľ povinný predložiť účtovú závierku do 6. mesiacov valnému zhromaždeniu na schválenie. Po schválení valným zhromaždením má spoločnosť 30 dní na doručenie účtovnej závierky príslušnému registrovému súdu.