Register účtovných závierok upravuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ide o informačný systém verejnej správy, centrálne miesto ukladania účtovných závierok, ktorého správcom je ministerstvo financií. V prípade účtovných závierok má register nahradiť Zbierku listín, ktorá je súčasťou Obchodného registra SR. Povinnosť ukladať účtovné závierky do registra bola zavedená v roku 2011. Účinnosť tejto úpravy sa už posunula niekoľko krát, momentálne by mala byť novela účinná až od 1.1.2014.

Hlavnou úlohou je zjednodušiť administratívu a podnikanie na Slovensku, tým že väčšina komunikácie sa bude realizovať elektronicky. Pri súčasnom administratívnom zaťažení podnikateľského prostredia je toto správny krok k zjednodušeniu a uľahčeniu práce podnikateľom.

V súčasnosti je individuálna účtovná závierka súčasťou daňového priznania fyzických aj právnických osôb. Obchodná spoločnosť, s povinnosťou overenia účtovnej závierky audítorom, predkladá riadnu individuálnu účtovnú závierku daňovému úradu, Zbierke listín ORSR a Obchodnému vestníku. Na druhej strane sú taktiež administratívne zaťažení aj pracovníci ministerstiev a ostatných subjektov verejnej správy, ktoré tieto dokumenty spracovávajú. Nespornou výhodou má byť predkladanie účtovnej závierky elektronicky a len jednému štátnemu orgánu.

Register sa člení na verejnú a súkromnú časť. Verejná časť bude sprístupnená verejnosti a bude možnosť získať kópie uložených dokumentov po zaplatení správneho poplatku.

Lehota na uloženie riadnej individuálnej alebo mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky je 6 mesiacov od jej zostavenia. Riadnu konsolidovanú alebo mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku stačí uložiť do 1 roka od skončenia účtovného obdobia

Do registra sa budú ukladať:

  • riadne individuálne účtovné závierky
  • mimoriadne individuálne účtovné závierky
  • priebežné individuálne účtovné závierky
  • riadne konsolidované účtovné závierky
  • mimoriadne konsolidované účtovné závierky
  • priebežné konsolidované účtovné závierky

Okrem nich aj správy audítorov, závierky verejnej správy, obce či vyšších územných celkov a závierky zostavené z vlastného podnetu.