Obchodný vestník

Obchodný vestník je informačný systém verejnej správy, ktorého vydavateľom a správcom je Ministerstvo Spravodlivosti SR. V súčasnosti sa obchodný vestník vydáva už len v elektronickej podobe. Preto sa údaje zasielajú výlučne elektronicky. Samozrejme nie je to zadarmo, poplatok pri zverejnení účtovnej uzávierky je 99,50 Eur.

Povinnosť zverejniť údaje z účtovných závierok v obchodnom vestníku majú tie právnické osoby, ktoré musia mať riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku overenú audítorom. Zverejňuje sa len neúplná účtovná závierka – poznámky sa nezverejňujú. Lehota na zverejnenie je 30 dní od schválenia účtovnej závierky valným zhromaždením. Medzi povinné subjekty patria obchodné spoločnosti s povinným základným imaním alebo družstvá, ktoré majú majetok v hodnote presahujúcej 1 milión eur alebo ich čistý obrat presiahol 2 milióny eur, alebo priemerný počet zamestnancov presiahol 30 počas účtovného obdobia. Obchodná spoločnosť alebo družstvo s cennými papiermi na regulovanom trhu majú takisto túto povinnosť.

Po vykonaní registrácie ministerstvo pridelí účtovnej závierke registračné číslo, ktoré doručí do rúk podnikateľovi.