Účtovná závierka

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Obsah účtovnej závierka je daný v príslušnom zákone. Rozdielnu formu a obsah majú závierky pre jednoduché a pre podvojné účtovníctvo. Účtovná závierka nám prezentuje finančnú výkonnosť a finančnú pozíciu daného subjektu. Informuje o majetku, záväzkoch, vlastnom imaní a zmenách v ňom, nákladoch a výnosoch.

Z hľadiska času poznáme:

  • riadnu účtovnú závierku
  • mimoriadnu účtovnú závierku
  • priebežnú účtovnú závierku

V súčasnosti sa účtovne závierky ukladajú do Zbierky listín. Po novom sa to má zmeniť a účtovné závierky sa budú ukladať do registra elektronicky v prípade platcov DPH, daňových poradcov alebo advokátov pri zastupovaní svojich klientov  a v prípade podnikateľov, ktorí nie sú platcami DPH si môžu vybrať medzi listinnou alebo elektronickou formou.

Za nezostavenie účtovnej závierky hrozí pokuta až do výšky 1 milióna eur. Miernejšie sú pokuty za nesprávne vedenie účtovníctva, za neotvorenie alebo neuzavretie účtovných kníh, za neoverenie účtovnej závierky a pod..